Corey Haim & Meredith Salenger (1989)

Corey Haim & Meredith Salenger (1989)